De Gedrags- en integriteitscode is vastgesteld ten behoeve van de goede gang van zaken binnen onze scholen conform de ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ van de PO-Raad en de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ van de VO-Raad.

De code geeft de kaders aan voor een goed, veilig en stimulerend werk- en leerklimaat, vrij van discriminatie, ongewenste intimiteiten, pesterijen, agressie en geweld. In de code wordt uitgegaan van algemene gedragsregels, bedoeld als gedragslijn.

Uitgangspunt is dat medewerkers en leerlingen op respectvolle wijze met elkaar en met anderen omgaan in een sfeer van wederzijds vertrouwen. Zij wijzen onderlinge verschillen in afkomst, sekse, geloof, seksuele voorkeur en politieke en andere overtuigingen niet af, maar benutten deze juist in het samenwerken met en leren van elkaar. Medewerkers zijn zich bewust van hun positie en specifieke verantwoordelijkheden in relatie tot de leerlingen.

De code is van toepassing op de medewerkers, het college van bestuur, de raad van toezicht van de organisatie en personen en instanties die werken in opdracht van SWS.

De code is tevens van toepassing op alle contacten tussen medewerkers en leerlingen onderling  en op de contacten van medewerkers en leerlingen met derden.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT