De Klokkenluidersregeling van Stichting Samenwerkingsschool biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een vermoeden van een misstand bij (een van de scholen van) Stichting Samenwerkingsschool bestaat. In beginsel dient een vermoeden van een misstand eerst intern te worden gemeldde organisatie moet in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. Heeft u een vermoeden van een misstand, dan kunt u zich richten tot onze vertrouwenspersoon integriteit, mevr. C. van den Bor via c.vdbor@sws-dh.nl. Als u uw telefoonnummer doorgeeft, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

In bepaalde gevallen biedt de regeling de mogelijkheid om een externe melding te doen. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de Klachtenregeling en de ‘Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie’.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT